वायु प्रदुषणका कारण १ सय २४ उडान रद्द

lqe'jg cGt/f{li6«o ljdfg:yncufl8sf] 6ØfS;L kflsª{ :yfgfGt/0f ul/Pkl5 b]lvPsf] ;'Gb/ b[Zo . klxnf le8ef8 x'g] of] If]qdf ca cfsif{s aFu}rf agfpg] ljdfg:ynsf] of]hgf 5 . t:jL/ M l;aL clwsf/L, sf7df8f}F+, /f;;

शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म प्रतिकुल मौसममा कारण १ सय २४ उडान रद्द भएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ । वायु प्रदुषणले गर्दा भिजिलिविटी कम भएर शुक्रवारदेखि आइतवारसम्म आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा प्रभावित भएका छन् ।

शुक्रवार, शनिवार र आइतवाररसम्म देशभरि नै विकसित भएको वायु प्रदुषणका कारण आन्तरिकतर्फ शुक्रवार २४, शनिवार ५६ र आइतवार बेलुका ६ बजेसम्म ४४ उडान रद्द भएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका आन्तरिक तर्मिनल व्यवस्थापन प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडालले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रियमा भने तीन दिनमा ३ उडान प्रभावित भएका छन् । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

Leave a comment

Your email address will not be published.