कोरोना भाइरसको जोखिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश

s~rgk'/, !) r}t M;/sf/n] Ps ;ftfsf nflu ;Ldf gfsfdf cfjfudg aGb u/]kl5 ;f]daf/ laxfg u88frf}sL gfsf vl6Psf ;'/IffsdL{x? . t:jL/ M z]/axfb'/ l;+x÷/f;;

कञ्चनपुर, चैत २४ । शनिबार दिउँसो तीन जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश झन त्रसित बन्यो । कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा एक जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि यहाँका बजारमा साँझपख सर्वसाधारणको आवागमन नै एकाएक ठप्प रह्यो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सन्त्रासपछि भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै डेढ लाख नागरिक भित्रिएको अनुमान छ । सुदूरपश्चिम… Continue reading कोरोना भाइरसको जोखिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश